Wydział I Śledczy

Wydział I Śledczy - pracą wydziału kieruje Naczelnik Wydziału Prokurator Jacek Węgrzynowicz. Do zadań wydziału należy:

1) prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach o najpoważniejsze przestępstwa o charakterze kryminalnym;
2) prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach o poważne przestępstwa finansowo - skarbowe;
3) prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych o poważne przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu;
4) prowadzenie i nadzorowanie, na podstawie zarządzenia Prokuratora Krajowego, postępowań przygotowawczych w określonej kategorii spraw;
5) prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych dotyczących błędów medycznych, których skutkiem jest ciężkie uszkodzenie ciała człowieka;
6) udział w postępowaniu sądowym w sprawach wymienionych w pkt 1 - 5 rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym, a także w ramach pomocy prawnej w sprawach rozstrzyganych w pierwszej instancji, za wyjątkiem postępowania przed Sądem Najwyższym;
7) sporządzanie wniosków o wznowienie postępowania w sprawach prowadzonych w Wydziale I Śledczym;
8) podejmowanie decyzji w przedmiocie podjęcia na nowo prowadzonych postępowań;
9) koordynowanie postępowań przygotowawczych prowadzonych przez podległe jednostki w sprawach przestępstw gospodarczych i finansowo - skarbowych;
10) koordynowanie postępowań przygotowawczych prowadzonych przez podległe jednostki w sprawach dotyczących błędów medycznych.

Prokurator Okręgowy odrębnym zarządzeniem wyznaczy koordynatora
w sprawach, o których mowa w pkt 5 i 10.

Bezpośredni nadzór nad pracą Wydziału sprawuje Zastępca Prokuratora
Okręgowego.

Kontakt
tel. 15 822 81 24, 15 822 00 05

fax 15 851 45 04, 15 823 40 06

Rejestr zmian