Wydział IV Organizacyjno - Sądowy

Wydział IV Organizacyjno - Sądowy - pracami wydziału kieruje Naczelnik Wydziału Prokurator Robert Religa. Do kompetencji wydziału należy:

1) prowadzenia i nadzorowania postępowań przygotowawczych wskazanych decyzją Prokuratora Okręgowego,
2) udziału w postępowaniach przed sądem pierwszej i drugiej instancji w sprawach o których mowa w pkt 1;
3) organizacji pracy prokuratury okręgowej i podległych jednostek prokuratury;
4) kadr i szkolenia;
5) sprawozdawczości i statystyki;
6) skarg i wniosków;
7) działalności rzecznika prasowego;
8) udostępniania informacji publicznej;
9) nadzoru nad biurowością i pracą sekretariatu;
10) koordynowania zadań w zakresie kontroli zarządczej w prokuraturze okręgowej i podległych prokuraturach rejonowych;
11) sprawowania zwierzchniego nadzoru służbowego zleconego przez prokuratora okręgowego nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w prokuraturach rejonowych oraz sprawowania nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego;
12) koordynowania i kontroli prawidłowości sprawowania nadzoru służbowego nad postępowaniem przygotowawczym przez prokuratorów rejonowych;
13) dokonywania analiz akt toczącego się postępowania lub zakończonego postępowania przygotowawczego;
14) podejmowania decyzji w przedmiocie wznowienia postępowania przygotowawczego umorzonego prawomocnie w prokuraturach rejonowych przeciwko osobie, która występowała w charakterze podejrzanego;
15) podejmowania decyzji w przedmiocie podjęcia na nowo postępowania przygotowawczego umorzonego w prokuraturach rejonowych;
16) przygotowywania wniosków do Prokuratora Regionalnego o wystąpienie do Prokuratora Krajowego z wnioskiem o uchylenie prawomocnego postanowienia o umorzeniu postępowania przygotowawczego prowadzonego przeciwko osobie, która występowała w charakterze podejrzanego w podległych prokuraturach rejonowych w trybie art. 328 § 1 k.p.k.;
17) koordynowania ścigania określonej kategorii przestępstw i kształtowania praktyki w zakresie zwalczania przestępczości na podstawie badań akt, analizy materiałów i informacji przekazywanych m.in. przez prokuratury rejonowe oraz innych ustaleń, a także opracowywania sprawozdań i raportów o stanie przestępczości, bądź opracowywania i wdrażania do praktyki prokuratorskiej metodyki prowadzenia postępowań przygotowawczych, dotyczących wybranej kategorii przestępstw;
18) rozstrzygani a sporów kompetencyjnych i opracowywania decyzji w przedmiocie zmiany właściwości miejscowej;
19) monitorowania spraw, w których strona wniosła skargę na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora bez nieuzasadnionej zwłoki
i przygotowywania analiz w tym zakresie oraz udziału prokuratorów przed sądem okręgowym w sprawach z zakresu skarg na przewlekłość postępowania przygotowawczego;
20) obrotu prawnego z zagranicą w zakresie spraw prowadzonych w jednostce oraz w zakresie spraw prowadzonych w podległych prokuraturach rejonowych;
21) przeprowadzania wizytacji i lustracji podległych prokuratur rejonowych;
22) przeprowadzania innych działań o charakterze kontrolnym, analitycznym i nadzorczym na podstawie badań akt oraz innych ustaleń;
23) dokonywania ocen umiejętności zawodowych prokuratorów wykonujących czynności w podległych prokuraturach;
24) dokonywania ocen kwalifikacji kandydatów na stanowisko prokuratora prokuratury rejonowej oraz ocen pracy asesorów przed wystąpieniem do Prokuratora Krajowego z wnioskiem o przedłużenie pełnienia czynności prokuratorskich;
25) dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników prokuratury okręgowej i podległych prokuratur rejonowych;
26) udziału prokuratorów w postępowaniu odwoławczym przed sądem okręgowym w sprawach karnych prowadzonych w prokuraturach rejonowych, na podstawie wniosków kierowników tych jednostek, uwzględnionych przez prokuratora okręgowego;
27) udziału prokuratorów w postępowaniu przed sądem okręgowym oraz sądem odwoławczym w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy, ubezpieczeń społecznych, gospodarczych oraz w sprawach o wykroczenia;
28) udziału prokuratorów w postępowaniu administracyjnym, przed sądami administracyjnymi oraz w innych postępowaniach;
29) udziału prokuratorów przed sądem w postępowaniu wykonawczym i w postępowaniu o ułaskawienie;
30) udziału prokuratorów w postępowaniu sądowym przed sądem okręgowym w sprawach rodzinnych, opiekuńczych i nieletnich i udziału w postępowaniu administracyjnym przed organami administracyjnymi - sprzeciw przed WSA;
31) wytaczania powództw i składania wniosków w sprawach cywilnych oraz składania wniosków w sprawach administracyjnych jeżeli tego wymaga ochrona praworządności, interesu społecznego, własności lub praw obywateli;
32) kierowania wniosków o uzasadnienie wyroku sądu odwoławczego w sprawach obsługiwanych przez prokuratorów z prokuratury okręgowej, w przypadku stwierdzenia uchybień wymienionych w art. 439 k.p.k. lub innego rażącego naruszenia prawa, o którym mowa w art. 523 k.p.k. i sporządzania kasacji;
33) sporządzania i wnoszenia odpowiedzi na kasacje stron przeciwnych od orzeczeń sądu okręgowego w sprawach obsługiwanych przez prokuratorów z prokuratury okręgowej;
34) kierowania wniosków o uzasadnienie wyroku sądu odwoławczego uchylającego wyrok sądu pierwszej instancji i przekazującego sprawę do ponownego rozpoznania, w przypadku stwierdzenia uchybień wymienionych w art. 439 k.p.k. albo naruszenia art. 437 k.p.k. o doręczenie wyroku z uzasadnieniem, w sprawach obsługiwanych przez prokuratorów z prokuratury okręgowej oraz sporządzania i wnoszenia skarg w tych sprawach;
35) sporządzania i wnoszenia odpowiedzi na skargi stron przeciwnych wniesionych od wyroku sądu odwoławczego uchylającego wyrok sądu pierwszej instancji i przekazującego sprawę do ponownego rozpoznania;
36) opiniowania wniosków o wznowienie postępowania sądowego oraz udziału w postępowaniu przed sądem okręgowym w tego rodzaju sprawach;
37) sporządzania projektów wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 k.p.k. od orzeczeń sądu odwoławczego, w sprawach obsługiwanych przez prokuratorów z prokuratury okręgowej;
38) nadzoru nad udziałem prokuratorów prokuratur rejonowych w postępowaniu przed sądem i innymi organami;
39) kształtowania praktyki prokuratorskiej w zakresie postępowania sądowego;
40) analizy orzecznictwa sądu okręgowego oraz badania zasadności i poziomu środków zaskarżania wnoszonych przez podległe jednostki organizacyjne;
41) podejmowania działań w celu zapobieżenia naruszeniom prawa.


Kontakt:
sekretariat - tel. 15 822 45 86

Rejestr zmian