Dział do Spraw Informatyzacji i Analiz

W ramach Wydziału IV Organizacyjno - Sądowego wyodrębnia się Dział do Spraw Informatyzacji i Analiz - pracami działu kieruje kierownik Prokurator Prokuratury Okręgowej Marta Mruk Walczyk. Do kompetencji działu należy:

 

1) prowadzenia i nadzorowania postępowań o przestępstwa z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych (cyberprzestępczość) o skomplikowanym stanie faktycznym, lub jeżeli wartość szkody wyrządzonej przestępstwem przekracza kwotę, o której mowa w art. 115 § 5 k.k.;
2) koordynowania postępowań przygotowawczych prowadzonych przez podległe jednostki sprawach o przestępstwa z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych;
3) opracowywania planów rozwoju informatyzacji w prokuraturze okręgowej i podległych jednostkach rejonowych, zgodnie z kierunkami określonymi przez prokuraturę regionalną;
4) koordynowania działań zapewniających prawidłowe funkcjonowanie systemów informatycznych w prokuraturze okręgowej i podległych prokuraturach rejonowych;
5) zapewnienia obsługi informatycznej i administrowania systemami informatycznymi w prokuratorze okręgowej;
6) opracowywania w uzgodnieniu z Samodzielnym Działem Budżetowo - Administracyjnym projektu budżetu w zakresie wdrażania lokalnych rozwiązań informatycznych;
7) współpracy z Samodzielnym Działem Budżetowo - Administracyjnym w zakresie przygotowywania wniosków o wszczęcie zamówienia publicznego dotyczącego zakupu sprzętu lub usług informatycznych;
8) opracowywania projektów regulacji prawnych dotyczących wdrażania i utrzymania systemów informatycznych w prokuraturze okręgowej
uwzględniających rozwiązania mające na celu zapewnienia bezpieczeństwa systemów informatycznych i przetwarzanych w nich danych oraz koordynacji takich działań w prokuraturach podległych;
9) zapewnienia przestrzegania zasad bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz ochrony danych osobowych w Prokuraturze Okręgowej i podległych prokuraturach rejonowych;
10) wykonywania analizy kryminalnej;
11) administrowania i obsługi stanowiska dostępowego do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, Systemu Informacyjnego Schengen, Krajowego Rejestru Karnego, Centralnej Bazy Danych Systemu Informatycznego Prokuratury i innych zewnętrznych baz danych;
12) administrowania    stroną internetową i Biuletynem Informacji Publicznej Prokuratury Okręgowej;
13) administrowania elektroniczną skrzynką podawczą Prokuratury Okręgowej i podległych prokuratur rejonowych na platformie ePUAP;
14) obsługi technicznej czynności informatycznych wykonywanych w postępowaniu karnym;
15) obsługi wideokonferencji;
16) prowadzenia ewidencji sprzętu komputerowego i oprogramowania.
Prokurator Okręgowy odrębnym zarządzeniem wyznaczy koordynatora w sprawach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2.
Kierownik Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz podlega bezpośrednio Naczelnikowi Wydziału.
Bezpośredni nadzór nad realizacją zadań Wydziału sprawuje Prokurator Okręgowy.

 

Kontakt:
tel. 15 822 23 26

Rejestr zmian