W obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu funkcjonują następujące Prokuratury Rejonowe:

Prokuratura Rejonowa w Tarnobrzegu

Prokuratura Rejonowa w Mielcu

Prokuratura Rejonowa w Kolbuszowej

Prokuratura Rejonowa w Stalowej Woli

Prokuratura Rejonowa w Nisku

 

 

AUDYT WEWNĘTRZNY w Prokuraturze Okręgowej w Tarnobrzegu jest działalnością niezależną i obiektywną, której celem jest wspieranie Prokuratora Okręgowego w realizacji celów i zadań przez:
   
1.    SYSTEMATYCZNĄ OCENĘ KONTROLI ZARZĄDCZEJ
2.    CZYNNOŚCI DORADCZE.

Ocena, o której mowa powyżej dotyczy w szczególności adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w Prokuraturze Okręgowej w Tarnobrzegu.

Kontrolę zarządcza w Prokuraturze Okręgowej w Tarnobrzegu stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji jej celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.
Celem kontroli zarządczej jest zapewnienie w szczególności:
1) zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi;
2) skuteczności i efektywności działania;
3) wiarygodności sprawozdań;
4) ochrony zasobów;
5) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania;
6) efektywności i skuteczności przepływu informacji;
7) zarządzania ryzykiem.

Misją Audytora Wewnętrznego Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu jest przyczynienie się do rzetelnego, godnego i uczciwego postępowania przy wykonywaniu audytu wewnętrznego, zgodnie ze specyfiką pracy na niniejszym stanowisku.
Realizację misji oraz celu audytu uzyskuje się m.in. poprzez realizację stosownych zadań mających na celu niezależną i obiektywną ocenę procesów, systemów oraz procedur istniejących w Prokuraturze Okręgowej w Tarnobrzegu, a poprzez to wniesienie wartości dodanej dla tejże Jednostki.

Rola audytu wewnętrznego polega w szczególności na wykrywaniu i szacowaniu potencjalnego ryzyka, mogącego się pojawiać w ramach działalności Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu oraz na badaniu i ocenianiu adekwatności, efektywności i skuteczności tut. systemów kontroli zarządczej, mających na celu eliminowanie lub ograniczanie ryzyka. Przy czym ryzyko to nie tylko możliwość zagrożenia ale także możliwość utraty pojawiającej się szansy.

Audytor wewnętrzny wykonuje usługi o charakterze zapewniającym oraz czynności doradcze.
Działania o charakterze doradczym mogą być wykonywane m.in. w formie konsultacji, doradztwa, analizy (mechanizmów kontrolnych wbudowanych w tworzone systemy, produktów z zakresu bezpieczeństwa), uczestnictwa w zespołach zadaniowych (celem przeprowadzania analizy działalności operacyjnej) czy też szkolenia, o ile ich charakter nie narusza zasad obiektywizmu i niezależności audytora wewnętrznego.
Audytor wewnętrzny może świadczyć usługi doradcze jako część swojej zwykłej lub rutynowej działalności, jak również na wniosek tut. Kierownictwa.

Audyt wewnętrzny może objąć zakresem badania wszystkie obszary działania tut. Prokuratur.

Poniżej przedstawiamy linki do najnowszych kodeksów:

Aktualne Kodeksy dzięki wydawcy Systemu Informacji Prawnej LEX - firmy Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

 

Zaktualizowane bazy danych instytucji, podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie z terenu województwa podkarpackiego udostępnione przez Wojewodę Podkarpackiego w związku z realizacją działań zawartych w "Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020" - pobierz w formacie PDF

 

Zarządzenie Prokuratora Okręgowego z dnia 13 lutego 2018 roku - pobierz w formacie PDF

 

Zaktualizowane bazy danych instytucji, podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie z terenu województwa podkarpackiego


Rejestr Jednostek Specjalistycznego Poradnictwa - pobierz XLSX

Rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia - pobierz XLSX

Wykaz Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - pobierz PDF

Wykaz podmiotów realizujących programy psychologiczno-terapeutyczne dla osób stosujących przemoc w rodzinie - pobierz PDF

Wykaz podmiotów realizujących programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie - pobierz PDF

Wykaz punktów konsultacyjnych (PK), punktów interwencji kryzysowej (PIK) i in., udzielających pomocy osobom / rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie - pobierz PDF

Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących na terenie województwa podkarpackiego realizację działań poszczególnych służb z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - pobierz PDF

Wykaz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom / rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie - pobierz PDF

Wykaz ośrodków interwencji kryzysowej - pobierz PDF

 

 

 

 

 

 


Wykaz specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie - pobierz w formacie PDF

Wykaz ośrodków interwencji kryzysowej - pobierz w formacie PDF

Wykaz punktów konsultacyjnych, punktówinterwencji kryzysowej, udzielającychpomocy osobom / rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie - pobierz w formacie PDF

Wykaz podmiotów realizujących programy oddziaływań okrekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie - pobierz w formacie PDF

Wykaz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom / rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie - pobierz w formacie PDF

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa - pobierz w formacie PDF

Rejestr placówej zapewniających miejsca noclegowe - pobierz w formacie PDF

Lista podmiotów i organizacji pomagającym ofiarom przestępstw

W dniu 21 września 2005 roku weszła w życie nowa ustawa z dnia 7 lipca 2005 roku o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych ( Dz. U. Nr 169 poz.1415 ). Na mocy ustawy ofiary niektórych przestępstw lub ich najbliżsi mogą ubiegać się o przyznanie kompensaty pokrywającej utracone zarobki lub inne środki utrzymania, koszty leczenia oraz koszty będące skutkiem popełnionego przestępstwa. Wysokość kompensaty nie może przekroczyć 12 000 zł. Wzór wniosku o przyznanie kompensaty został określony w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 września 2005 roku w sprawie wniosku o przyznanie kompensaty ( Dz. U. Nr 177 poz. 1476 ).

Podstawowe informacje dla pokrzywdzonych - pobierz w formacie PDF 

Podstawowe uprawnienia pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym - pobierz w formacie PDF

Obywatel w postępowaniu cywilnym - pobierz w formacie PDF

Obywatel w postępowaniu karnym - pobierz w formacie PDF

Obywatel w postępowaniu sądowoadministracyjnym - pobierz w formacie PDF

Prokuratura Okręgowa w Tarnobrzegu posiada sprzęt umożliwiający zestawienie video konferencji. W celu uzyskania informacji dotyczących zestawienia usługi video konferencji prosimy dzwonić pod nr tel. 15 822 23 26

RADA OKRĘGOWA W TARNOBRZEGU

 ZWIĄZKU ZAWODOWEGO

 PROKURATORÓW I PRACOWNIKÓW PROKURATURY

  RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 

ul. Sienkiewicza 27

39-400 TARNOBRZEG

Tel. 15 822 23 07, Fax. 15 822 81 83

 

Tarnobrzeg, dnia 22 marca 2017 r.

  

        Szanowni Państwo

        Prokuratorzy/Prokuratorzy w stanie spoczynku

        Urzędnicy/Pracownicy

        Emeryci i Renciści

        (wszyscy)

 

W związku z powstaniem z dniem 12 stycznia 2016 r. w Tarnobrzegu Okręgowej Organizacji Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP, zachęcam każdego z Pań/Panów do przystępowania do Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP. W tym celu należy wypełnić część pierwszą deklaracji i po podpisaniu przekazać ją do Łukasza Rozbickiego - Przewodniczącego Rady Okręgowej na adres:

Prokuratura Rejonowa w Mielcu

ul. Skłodowskiej-Curie 2,

39-300 Mielec

(tel. 17 586 42 11)

lub innych członków z Rady Okręgowej.

Jednocześnie zwracam się do Pań/Panów będących (ale nie tylko) członkami tego związku o przekazywanie w sposób ciągły, do wymienionych wyżej osób propozycji i zakresu działań jakie powinna podjąć Rada Okręgowa ZZPiPP RP w Tarnobrzegu poza typowo związkowymi (np. wycieczki, ogniska, kuligi, zapomogi, wspomożenie osób będących w trudnej sytuacji, organizacja paczek dla dzieci z okazji Św. Mikołaja, czy bali dla dzieci itp.).

Nadto proszę o przekazywanie w ten sam sposób swoich spostrzeżeń, czy uwag lub stanowisk w zakresie zmiany istniejących uregulowań i przepisów, zawartych w nich niejasnych, czy krzywdzących prokuratorów - i pracowników zapisów oraz propozycji ich zmian.

Z góry wyrażam podziękowanie za szerokie i konkretne propozycje w tym zakresie.

 

Przewodniczący Prezydium Rady Okręgowej

Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników
Prokuratury RP

Łukasz Rozbicki

 Deklaracja przystąpienia do Związków Zawodowych - pobierz w formacie RTF

Sędziowie Sądu Rejonowego w Nisku

I Wydział Cywilny

  1. SSR Paweł Mazurkiewicz
  2. SSR Dorota Korman-Włodarska
  3. SSR Elżbieta Skrzypak

II Wydział Karny

  1. SSR Grażyna Pizoń
  2. SSR Dorota Blajer
  3. SSR Krzysztof Dembowski

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

  1. SSR Anna Lipiarz
  2. SSR Ewa Kopczyńska

V Wydział Ksiąg Wieczystych

  1. SSR Anna Lipiarz
  2. Referendarz Szczepan Wójcik

Nazwisko lub nazwa: 
Twój adres e-mail: 
Temat: 
Wiadomość: 
    

Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej

w Tarnobrzegu

Prokurator Andrzej Dubiel

tel. 516251305

adres mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.