Audyt wewnętrzny

AUDYT WEWNĘTRZNY w Prokuraturze Okręgowej w Tarnobrzegu jest działalnością niezależną i obiektywną, której celem jest wspieranie Prokuratora Okręgowego w realizacji celów i zadań przez:
   
1.    SYSTEMATYCZNĄ OCENĘ KONTROLI ZARZĄDCZEJ
2.    CZYNNOŚCI DORADCZE.

Ocena, o której mowa powyżej dotyczy w szczególności adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w Prokuraturze Okręgowej w Tarnobrzegu.

Kontrolę zarządcza w Prokuraturze Okręgowej w Tarnobrzegu stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji jej celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.
Celem kontroli zarządczej jest zapewnienie w szczególności:
1) zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi;
2) skuteczności i efektywności działania;
3) wiarygodności sprawozdań;
4) ochrony zasobów;
5) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania;
6) efektywności i skuteczności przepływu informacji;
7) zarządzania ryzykiem.

Misją Audytora Wewnętrznego Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu jest przyczynienie się do rzetelnego, godnego i uczciwego postępowania przy wykonywaniu audytu wewnętrznego, zgodnie ze specyfiką pracy na niniejszym stanowisku.
Realizację misji oraz celu audytu uzyskuje się m.in. poprzez realizację stosownych zadań mających na celu niezależną i obiektywną ocenę procesów, systemów oraz procedur istniejących w Prokuraturze Okręgowej w Tarnobrzegu, a poprzez to wniesienie wartości dodanej dla tejże Jednostki.

Rola audytu wewnętrznego polega w szczególności na wykrywaniu i szacowaniu potencjalnego ryzyka, mogącego się pojawiać w ramach działalności Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu oraz na badaniu i ocenianiu adekwatności, efektywności i skuteczności tut. systemów kontroli zarządczej, mających na celu eliminowanie lub ograniczanie ryzyka. Przy czym ryzyko to nie tylko możliwość zagrożenia ale także możliwość utraty pojawiającej się szansy.

Audytor wewnętrzny wykonuje usługi o charakterze zapewniającym oraz czynności doradcze.
Działania o charakterze doradczym mogą być wykonywane m.in. w formie konsultacji, doradztwa, analizy (mechanizmów kontrolnych wbudowanych w tworzone systemy, produktów z zakresu bezpieczeństwa), uczestnictwa w zespołach zadaniowych (celem przeprowadzania analizy działalności operacyjnej) czy też szkolenia, o ile ich charakter nie narusza zasad obiektywizmu i niezależności audytora wewnętrznego.
Audytor wewnętrzny może świadczyć usługi doradcze jako część swojej zwykłej lub rutynowej działalności, jak również na wniosek tut. Kierownictwa.

Audyt wewnętrzny może objąć zakresem badania wszystkie obszary działania tut. Prokuratur.

Rejestr zmian