Pokrzywdzeni

Zaktualizowane bazy danych instytucji, podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie z terenu województwa podkarpackiego udostępnione przez Wojewodę Podkarpackiego w związku z realizacją działań zawartych w "Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020" - pobierz w formacie PDF

 

Zarządzenie Prokuratora Okręgowego z dnia 13 lutego 2018 roku - pobierz w formacie PDF

 

Zaktualizowane bazy danych instytucji, podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie z terenu województwa podkarpackiego


Rejestr Jednostek Specjalistycznego Poradnictwa - pobierz XLSX

Rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia - pobierz XLSX

Wykaz Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - pobierz PDF

Wykaz podmiotów realizujących programy psychologiczno-terapeutyczne dla osób stosujących przemoc w rodzinie - pobierz PDF

Wykaz podmiotów realizujących programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie - pobierz PDF

Wykaz punktów konsultacyjnych (PK), punktów interwencji kryzysowej (PIK) i in., udzielających pomocy osobom / rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie - pobierz PDF

Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących na terenie województwa podkarpackiego realizację działań poszczególnych służb z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - pobierz PDF

Wykaz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom / rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie - pobierz PDF

Wykaz ośrodków interwencji kryzysowej - pobierz PDF

 

 

 

 

 

 


Wykaz specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie - pobierz w formacie PDF

Wykaz ośrodków interwencji kryzysowej - pobierz w formacie PDF

Wykaz punktów konsultacyjnych, punktówinterwencji kryzysowej, udzielającychpomocy osobom / rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie - pobierz w formacie PDF

Wykaz podmiotów realizujących programy oddziaływań okrekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie - pobierz w formacie PDF

Wykaz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom / rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie - pobierz w formacie PDF

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa - pobierz w formacie PDF

Rejestr placówej zapewniających miejsca noclegowe - pobierz w formacie PDF

Lista podmiotów i organizacji pomagającym ofiarom przestępstw

W dniu 21 września 2005 roku weszła w życie nowa ustawa z dnia 7 lipca 2005 roku o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych ( Dz. U. Nr 169 poz.1415 ). Na mocy ustawy ofiary niektórych przestępstw lub ich najbliżsi mogą ubiegać się o przyznanie kompensaty pokrywającej utracone zarobki lub inne środki utrzymania, koszty leczenia oraz koszty będące skutkiem popełnionego przestępstwa. Wysokość kompensaty nie może przekroczyć 12 000 zł. Wzór wniosku o przyznanie kompensaty został określony w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 września 2005 roku w sprawie wniosku o przyznanie kompensaty ( Dz. U. Nr 177 poz. 1476 ).

Podstawowe informacje dla pokrzywdzonych - pobierz w formacie PDF 

Podstawowe uprawnienia pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym - pobierz w formacie PDF

Obywatel w postępowaniu cywilnym - pobierz w formacie PDF

Obywatel w postępowaniu karnym - pobierz w formacie PDF

Obywatel w postępowaniu sądowoadministracyjnym - pobierz w formacie PDF

Rejestr zmian